SKYTTEPROV

PEDERSÖRENEJDENS JAKTVÅRDSFÖRENING

SKJUTPROVSTILLFÄLLEN I PEDERSÖRENEJDEN 2024
Skjutbanan invid Kållbyvägen, Skjutbanevägen 5 Jakobstad

Mattias Kanckos 050-5939536

Skytteprovets pris 20 €. Kontantbetalning. Ingen förhandsanmälan krävs. Jaktkort och innehavstillstånd med.

Lördag 11.5 10-12
Onsdag 15.5 16-18
Onsdag 31.7 18-21
Onsdag 7.8. 18-21
Onsdag 14.8. 18-21
Onsdag 21.8. 18-21
Onsdag 28.8 18-21
Onsdag 11.9 17-20
Onsdag 18.9 17-20
Onsdag 25.9 17-20
Onsdag 2.10 16-18
Onsdag 9.10 16-18
Onsdag 16.10 16-18

Bågskytteprov ordnas enbart vid behov. Ta kontakt med verksamhetsledaren.

Skytteprov

Skjutprovet ska avläggas av jägare som har för avsikt att jaga dovhjort, kronhjort, sikahjort, rådjur, älg, vitsvanshjort, skogsvildren eller brunbjörn med räfflat kulvapen.

Skjutprovet understryker betydelsen av ett övervägt och träffsäkert skott mot viltet samt att det vid skjutprovet använda vapnet är känt sedan tidigare och ordentligt inskjutet.

Skjutprov av tre slag:

1. Med prov i rådjursskytte avses ett skjutprov för jakt på rådjur;

2. Med prov i älg- och hjortskytte avses ett skjutprov för jakt på älg, vitsvanshjort, kronhjort, skogsvildren, dovhjort och sikahjort;

3. Med prov i björnskytte avses ett skjutprov för jakt på björn.

(Obs! Godkänt björnprov motsvarar rådjursprov samt älg- och hjortprov. Godkänt älg- och hjortprov motsvarar rådjursprov.)

Som skytt vid jakt av ovan avsett slag kan också fungera person, som har ett gällande intyg över motsvarande skjutprov som avlagts i annat land eller som ger jaktvårdsföreningen en utredning över att han/hon i sitt hemland har rätt att jaga vilt av motsvarande storlek.

Skjutprovet ordnas av jaktvårdsföreningen som ger ett intyg över godkänt skjutprov. Intyget är i kraft tre år från provets avläggande. Provet avläggs på en skjutbana som har godkänts av länsstyrelsen eller försvarsministeriet.

Handlingar som krävs

Före skjutprovet ska skytten för övervakaren av provet visa upp ett giltigt jaktkort eller det kommande årets jaktkort som skytten har betalat avgiften för samt på yrkan bevisa sin identitet. Därtill ska skytten före skjutprovet för övervakaren av skjutprovet visa upp ett giltigt innehavs- eller parallelltillstånd till det vapen som skytten använder vid skjutprovet.

Vapen och patroner

Skjutprovet ska alltså uttryckligen avläggas med det vapen till vilket skytten har ett giltigt innehavs- eller parallelltillstånd. Om skytten är under 15-år får han/hon dock använda ett vapen som tillhör en person över 18 år under direkt övervakning på det sätt som föreskrivs i skjutvapenlagens 88 §.

Vapnet och patronerna ska uppfylla kraven i 16 § 2 mom. punkt 2 i jaktförordningen när det gäller rådjursprovet och punkt 3 i momentet ifråga när de gäller älg- och hjortprovet samt punkt 4 i momentet ifråga när det gäller björnprovet.

Rådjursprovet är alltså i övrigt detsamma som älg- och hjortprovet, men kommer ifråga om det vapen som används är t.ex. av kaliber 222, dvs inte fyller kraven i JF 16 § 2 mom. punkt 3. För älg- och hjortprovets del ska vapnet och patronerna fylla kraven i antingen punkt 3 eller 4 i momentet ifråga. Björnprovet kan endast avläggas med en vapen- och patronkombination som fyller kraven i punkt 4.

Målfiguren och sättet att avlägga provet

Som målfigur i rådjursprovet och älg- och hjortprovet används en målfigur med ett träffområde vars diameter är 23 centimeter och i björnprovet en målfigur med ett träffområde vars diameter är 17 centimeter.

Provet avläggs genom att skytten skjuter fyra skott, enbart mot en stillastående målfigur, i valfri stående, sittande eller knästående ställning på 75 meters avstånd. Tid ges 90 sekunder för de fyra skotten räknat från avlossandet av det första skottet. Skytten får använda stöd, men vapnet får inte låsas mekaniskt vid underlaget. Vid samma skjutprov får en skytt ha högst fem försök.

Godkännande

Skjutprovet godkänns om alla fyra skott i skottserien åtminstone rör vid träffområdets yttre kant. Ett godkänt björnprov motsvarar ett rådjursprov samt ett älg- och hjortprov. Ett godkänt älg- och hjortprov motsvarar ett rådjursprov.

KONTAKTUPPGIFTER

Pedersörenejdens Jaktvårdsförening

Naturstigen 12
68810 YtterEsse
pedersore@rhy.riista.fi

Verksamhetsledare

Mattias Kanckos
+358(0) 50 593 9536