PEDERSÖRENEJDENS JAKTVÅRDSFÖRENING

Jägarexamen våren 2024

Onsdag 13.3 kl. 20.00 Pedersöre gymnasium

Onsdag 15.5 kl. 18.30 Skjutbanan i Pirilö

Mer info av verksamhetsledaren på telefon  050-5939536

Jägarexamen

Tillfällen att avlägga jägarexamen arrangeras av jaktvårdsföreningarna. Jaktvårdsföreningens uppgift är att sörja för att det inom föreningens område arrangeras ett tillräckligt antal preparationskurser för examen och tillfällen att avlägga examen. 

I det skriftliga provet har alla som så önskar rätt att delta. Frågorna i jägarexamen grundar sig på Handbok för jägare och under den förberedande kursen behandlade frågor. Deltagarna i kursen bör undervisas i de kunskaper som krävs i examen. I det skriftliga provet används frågeblanketter som utarbetats och tryckts av Finlands viltcentral. För det skriftliga provet bör det reserveras en och en halv (1,5) timme tid.

Enligt 37 § jaktförordningen uppgår den avgift som debiteras för jägarexamen till 20 euro för varje provgång.

På tvåspråkiga orter erbjuds såväl svensk- som finskspråkiga frågeserier.

GODKÄNNANDE/UNDERKÄNNAND

Provet godkänns om antalet fel svar är åtta (8) eller färre. Minimiantalet poäng som berättigar till godkänd jägarexamen är 52 poäng för svaren på de totalt 60 frågorna i provet.

Resultatet av provet meddelas först efter att det skriftliga provet avslutats. Om examensaspiranterna så önskar skall frågeblanketten företes för dem och och de fel givna svaren visas.

Till dem som avlagt examen med godkänt resultat kan det efter att tillfället avslutats ges ett intyg över avlagd jägarexamen. Jaktvårdsföreningen inlämnar en anmälan om nya jägare till jägarregistret.

De nya jägarna tillfrågas om de vill ansluta sig som medlemmar i jaktvårdsföreningen, och om de vill, till vilken förening de önskar höra. Före frågan ställs skall de få en redogörelse över grunderna för medlemskap i jaktvårdsföreningen.

KONTAKTUPPGIFTER

Pedersörenejdens Jaktvårdsförening

Naturstigen 12
68810 YtterEsse
pedersore@rhy.riista.fi

Verksamhetsledare

Mattias Kanckos
+358(0) 50 593 9536